Karlsruhe Hbf.

Bahnhofplatz 1, Karlsruhe, Deutschland

Karlsruhe Hbf. |